Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2013

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2013

Email Drukuj PDF

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

1o listopada 2013 roku, tuż przed uroczystm "Wieczorem Pieśni Patriotycznej" (kliknij)

Zamiast relacji... kopia z Protokułu Walnego:

PROTOKÓŁ

ze SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA na RZECZ ROZWOJU KROCZEWA i OKOLIC

z dnia 10.11.2013r.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz Jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2011 – 2013.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011 – 2013.

 7. Wybory władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz:

 • wybór Komisji Skrutacyjnej

 • przeprowadzenie tajnego głosowania

 • obliczenie głosów i ogłoszenie wyników.

 1. Głosowanie w sprawie proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie.

 2. Sprawozdanie z realizacji projektów i zadań, jakie zostały zrealizowane w latach 2011 – 2013.

 3. Propozycje przedsięwzięć i planów na rok 2014.

 4. Wolne wnioski.

 

AD 1. Zebranie otworzyła i przywitała zebranych Prezes Stowarzyszenia – p. Małgorzata Oszczyk.

AD 2. Wybrano przewodniczącego zebrania – p. Artura Kowalik oraz protokolantkę – p. Marię Zarzyńską.

AD 3. Na mocy § 18 pkt 3 oraz pkt 4 ppkt 2) Statutu, przewodniczący stwierdził prawomocność zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz Jego zdolność do podejmowania uchwał. Obecnych było 11 członków.

AD 4. Zatwierdzono poprzez głosowanie porządek obrad – 11 głosów za przyjęciem ustalonego porządku obrad.

AD 5. Prezes Stowarzyszenia – p. Małgorzata Oszczyk przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2011-2013.

AD 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zgłosił żadnych uwag do prac Zarządu.

AD 7. Dokonano wyboru Komisja skrutacyjnej, w której skład weszły: p. Stanisława Kołodziejska i p. Teodozja Suchenek, po przeliczeniu głosów przedstawiła wyniki wyborów:

 1. ZARZĄD

 • Małgorzata Oszczyk – prezes Stowarzyszenia (11 głosów)

 • Ewa Urbańska – wiceprezes (11 głosów)

 • Maria Zarzyńska – wiceprezes (11 głosów)

 • Artur Kowalik – skarbnik (11 głosów)

 • Agata Kołodziejska – sekretarz (6 głosów)

 • Zofia Zaręba – członek (11 głosów)

 1. KOMISJA REWIZYJNA

 • Jarosław Zawadzki – przewodniczący (11 głosów)

 • Donat Suchenek (11 głosów)

 • Grażyna Mokrzycka (11 głosów)

Stwierdzono prawomocny wybór władz Stowarzyszenia.

Pani Alicja Kozaczyńska nie weszła w skład Zarządu uzyskując wynik 5 głosów.

AD 8. P. Artur Kowalik omówił projekt proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia. W wyniku dyskusji członków i głosowaniu ( jednogłośnie – 11 osób za ) przyjęto uchwałę o zmianie w Statucie zgodnie z projektem załączonym do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków..

AD 9. Prezes Stowarzyszenia – p. Małgorzata Oszczyk przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektów i zadań, jakie zostały zrealizowane w 2011-2013r. Obszerne informacje na temat tych działań były zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia. P. Maria Zarzyńska przedstawiła wyniki ankiety z dnia 29.06.13r nt. ,, Organizacje pozarządowe w mojej gminie”. Liczba ankietowanych – 55 osób.

AD 10. Prezes Stowarzyszenia – p. Małgorzata Oszczyk przedstawiła propozycje przedsięwzięć i planów na rok następny:

 • projekt ,,Śladami Obrońców Ojczyzny”

 • tablica ,,Żołnierz Nieznany”

 • starania o pozyskanie lokalu

 • udział w corocznym Festiwalu Truskawki organizowanym przez gminę Załuski

 • zorganizowanie wspólnie z Dyrekcją szkoły w Kroczewie i Radą Rodziców spotkania patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 • zamówienie banera z logo Stowarzyszenia

 • wycieczki krajoznawcze

 • wskrzeszenie kroniki Stowarzyszenia w formie papierowej

 • zorganizowanie wycieczki „Śladami Obrońców Ojczyzny”

AD 11. Członek Stowarzyszenia p. Jarosław Zawadzki wręczył na ręce p. Prezes dwie książki o tematyce historycznej własnego autorstwa. Pani prezes podziękowała serdecznie p. Zawadzkiemu w imieniu członków Stowarzyszenia oraz podziękowała wszystkim zebranym za przybycie. Na tym zebranie zakończono.

 

Po tym punkcie porządku obrad przewodniczący p. Artur Kowalik zamknął zebranie.

 

 

Przewodniczący: Artur Kowalik ..........................................

Protokolant: Maria Zarzyńska ............................................

Członkowie Komisji Skrutacyjnej:

Stanisława Kołodziejska ...................................................

 

Teodozja Suchenek ..........................................................

 

opracowanie Małgorzata Oszczyk