Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O Stowarzyszeniu

Statut

Email Drukuj PDF

STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic
(tekst jednolity z dn. 10-11-2013)


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic zwane dalej "Stowarzyszeniem"
posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz
w Kroczewie.
§ 3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§ 5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków
zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1) ochrony dóbr kultury i tradycji,
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) upowszechniania ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
4) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
5) wspomagania rozwoju drobnej przedsiębiorczości,
6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) promocji i rozwoju ekonomicznego regionu,
8) wspierania edukacji i rozwoju intelektualnego,
9) przeciwdziałania patologii społecznej.
§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku
publicznego.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a. zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym
Statut SRRKO 2013 1/7
(PKD 72.20.Z; 58.11.Z; 58.19.Z),
b. organizowanie spotkań, prelekcji i innych przedsięwzięć propagujących dobra
kultury i tradycji (PKD 90.04.Z),
c. organizowanie wycieczek historycznych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(PKD 91.03.Z; 85.51.Z),
d. organizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla dzieci, młodzieży i
dorosłych (PKD 93.19.Z),
e. pomoc metodyczna oraz techniczna w organizacji wspólnot i społeczności lokalnych
(PKD 94.99.Z),
f. promowanie drobnej przedsiębiorczości i regionu za pomocą Internetu, publikacji o
charakterze informacyjnym oraz organizowanie spotkań informacyjnych, pokazów
itp. (PKD 70.22.Z),
g. śledzenie zagrożeń ekologicznych o charakterze lokalnym oraz podejmowanie
wszelkich działań dla zmniejszenia zniszczenia środowiska naturalnego oraz
dziedzictwa przyrodniczego (PKD 91.04.Z),
h. organizowanie konkursów wiedzy, szkoleń, organizowanie i wspieranie kół
zainteresowań (PKD 85.59.B).
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego:
a) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych (PKD 79.12.Z),
b) organizowanie wydarzeń propagujących kulturę i sztukę wśród społeczności lokalnych
(PKD 90.02.Z).
§ 8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze
Statut SRRKO 2013 2/7
Stowarzyszenia,
3)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4)korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5)noszenia odznaki organizacyjnej,
6)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
z listy członków Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 13
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
określone w § 12 ust. 1 pkt 2-6.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub niewypełnienia innych zobowiązań określonych § 12 pkt 2, przez okres
przekraczający 12 miesięcy,
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty
doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust. 2.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
Statut SRRKO 2013 3/7
uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
Walne Zebranie Członków
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 2,
2) w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze
w terminie określonym w § 16 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 4 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno
być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego
wniosku (żądania) Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych
składek lub świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
Statut SRRKO 2013 4/7
władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd
§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, dwu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza.
§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub
trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Statut SRRKO 2013 5/7
§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę
§ 26
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,
jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
Statut SRRKO 2013 6/7
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 29
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i jednego z Członków
Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: dwóch Członków Zarządu.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy
załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).


Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 31
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.
Statut SRRKO 2013 7/7